Vedtægter for Grenaa Cykle Club

§1)
Foreningens navn er Grenaa Cykle Club. Foreningens hjemsted er Grenaa.

§2)
Foreningen har til formål at samle alle cykelsportsinteresserede i Grenaa og omegn til cykelsportens fremme og arrangement af cykelløb.
Foreningen er, gennem ”Distrikt Jylland/Fyn”, medlem af Danmarks Cykle Union under Danmarks Idræts Forbund og underkastet disse sammenslutningers love.

§3)
Som medlem kan optages alle cykelsportsinteresserede. Såfremt vedkommende er under 18 år, kræves samtykke fra forældre/værge. Medlemskab ophører:
A. Ved skriftlig udmeldelse til bestyrelsen.
B. Ved eksklusion efter bestyrelsens beslutning. Dette kan være begrundet i kontingentrestance og anden misligholdelse, upassende opførsel, der skader foreningens omdømme eller overtrædelse af foreningens vedtægter.
C. Et medlem, som overtræder gældende regler vedrørende brug af præstationsfremmende præparater (doping), ekskluderes omgående.

§4)
Foreningens kontingent fastsættes én gang om året på den ordinære generalforsamling og opkræves for ét år ad gangen til forfald pr 1 April. Restance for mere end tre måneder kan have eksklusion af foreningen til følge.

§5)
Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på mindst 6 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og det fornødne antal medlemmer til at varetage udvalgenes interesse.

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen: Formanden, børne- og unge udvalgsformand, MTB formand samt PR/formidlingsudvalgs formand/sekretær i ulige år / kasserer, Landevejsudvalgsformand samt Sporudvalgsformand i lige år. Et flertal af bestyrelsens medlemmer, herunder formand og kasserer skal være myndige. Foreningen tegnes af formanden.

Foreningens aktiviteter varetages endvidere af de 6 udvalg (børne- og ungeudvalg, Landevejsudvalget, Sporudvalg, MTB-udvalg, pr/formidlingsudvalg samt Sponsorudvalg).
Bestyrelsen repræsenteres i alle udvalg med mindst et medlem, der er formand for det enkelte udvalg. Der skal vælges et så tilpas stort antal suppleanter til bestyrelsen, at de kan indgå som medlemmer af de 6 aktivitetsudvalg.

Udvalgene har følgende overordnede arbejdsområder:

Børne- og ungeudvalget varetager alle aktiviteter der vedr. klubbens børn og unge, uden rytterlicens.

Landevejsudvalget består af en landevejsudvalgsformand som vælges ind i bestyrelsen. Udvalget sammensættes af landevejsmotionister

Strukturering af landevejstræning af motionsudvalget.
Arrangere træningsudflugter på landevej
Arrangerer træningslejr i foråret for motionister
Evt. planlægning af motionscykelløb


MTB-udvalget varetager alle aktiviteter, der vedrører løb og træning på MTB. Udvalget varetager endvidere koordineringen af vedligeholdelsen af MTB sporet i Grenaa Plantage.

PR/formidlingsudvalget varetager opgaven at udbrede kendskabet til cykelsport i lokalområdet.

Sponsorudvalget varetager i samarbejde med foreningens kasser administration af sponsoraftaler.

Ved økonomiske dispositioner over 2.500 kr. kræves underskrift af formand og kasserer i forening. Optagelse af kassekredit eller lån tegnes af en enig bestyrelse. Bestyrelsesmedlemmer er kontingentfri. Bestyrelsen modtager hvert år en valgfri del fra klubtøjssortimentet. Formand og kasserer modtager hvert år en årlig telefongodtgørelse. Beløb til telefongodtgørelse + eventuelle udgifter til formand og kasserer besluttes på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamling for et år af gangen. På samme møde fastlægges budget samt regler for tilskud til klubbens aktiviteter for perioden.

§6)
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. Generalforsamlingen finder sted hvert år i februar/marts måned og indvarsling skal bekendtgøres på klubbens hjemmeside + vores sociale medier med mindst 2 uges varsel. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Stemmeret har alle aktive som passive medlemmer. Gældende for alle er, at de ikke må være i restance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

§7)
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent + referent
2. Formandens beretning for det forløbne år
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
4. Fastlæggelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af formand (ulige år)
7. Valg af kasserer (lige år)
8. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer:
9. Valg af sporudvalgsformand (lige år)
a) Børn/Unge udvalg (ulige år)
b) Landevejsudvalget (lige år)
c) MTB-udvalg (ulige år)
d) Sponsorudvalg (lige år)
e) PR/formidlingsudvalg (ulige år)


9. Valg af suppleanter (hvert år)
a) Børn/Unge udvalg
b) Landevejsudvalg
c) MTB-udvalg
d) Sponsorudvalg
e) PR/formidlingsudvalg
10. Valg af revisor og revisorsuppleant
11. Eventuelt

§8) Ekstraordinær generalforsamling indkaldes efter bestyrelsens skøn, eller når mindst 10 medlemmer indsender skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af forhandlingsemne.

§9)
Generalforsamlingen skal ledes af en dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning. Dog skal afstemningen, på forlangende af 3 stemmeberettigede medlemmer, foregå skriftlig. Almindeligt stemmeflertal af de på generalforsamlingen fremmødte, er afgørende ved alle afstemninger. Ved vedtægtsændringer skal 2/3 af samtlige afgivne stemmer være for forslaget.

§10)
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på én i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede og til forslagets vedtagelse kræves mindst 2/3 majoritet. Opnås sådant flertal på en ikke beslutningsdygtig generalforsamling, indkaldes til en ny generalforsamling med mindst 8 dages mellemrum, hvor beslutning om foreningens opløsning kan træffes uden hensyn til antallet af stemmeberettigede medlemmer, men med 2/3 majoritet. Foreningens eventuelle midler skal ved opløsning indsættes på en spærret konto i Sparekassen Kronjylland mærket GCC. Disse midler kan kun frigives ved genopstart af Grenaa Cykle Club, hvis klubben er oprettet og godkendt efter Danmarks Cykle Unions- og Distrikt Jylland/Fyns regelsæt. I modsat fald skal midlerne efter 5 år frigives til fordel for idrætssamvirket i Grenaa.

§11)
Bestyrelsen konstituerer sig på et bestyrelsesmøde, der afholdes senest 14 dage efter generalforsamlingen. Bestyrelsen fører protokol over generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og vigtige begivenheder. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er mødt op, hvoriblandt formanden eller næstformanden er til stede. Ved formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted. Ved stemmelighed er formandens (næstformandens) stemme afgørende. Der indkaldes til bestyrelsesmøde mindst 4 gange årligt eller når der findes anledning dertil.

§12)
Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Bestyrelsen skal afgive driftsregnskab og status pr. 31. december til revisoren. Driftsregnskab og status forsynes med påtegning. Revisoren har til enhver tid ret til at efterse regnskab og beholdninger. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med sin formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse, ligesom ingen i foreningen eller dennes bestyrelse kan kautionere for foreningens forpligtelser.

§13)
Deltagere i cykelløb må altid være bekendt med Danmarks Cykle Unions regler for løb, under hvilken Grenaa Cykle Club løb sorterer.

§14)
I tilfælde hvor foreningens vedtægter måtte vise sig at være utilstrækkelige, er bestyrelsen bemyndiget til at træffe sådanne foranstaltninger, som tjener til fremme af foreningens tarv, dog under ansvar for generalforsamlingen.

Således vedtaget på ordinær generalforsamling d.9 Marts 2022

Formand
Kasserer 

Sekretær
Formand for børn/unge udvalg
Formand for MTB-udvalg 

Landevejsudvalget
Sporudvalget
Sponsorudvalg

GCC vedtægter Marts 2022